Sve za vozače - Obuka vozača - Vozačka dozvola

Vozačka dozvola

Vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme.

Uslovi za upravljanje vozilom

Motornim vozilom, sme samostalno da upravlja vozač koji ispunjava propisane uslove i ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojim upravlja.

Vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu:

1) kada mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno upravljanje,
2) kada je isključen iz saobraćaja.

Vozačka dozvola će se izdati licu:

1) koje ispunjava starosne uslove,
2) koje ispunjava zdravstvene uslove,
3) koje ima prebivalište ili odobren privremeni boravak od najmanje 6 meseci u Republici Srbiji,
4) koje je položilo vozački ispit za vozača određene kategorije motornih vozila, odnosno skupa vozila,
5) koje je položilo ispit iz prve pomoći,
6) kome nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom, odnosno skupom vozila.

Licu kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom, osim traktorom, radnom mašinom (kategorija F) i motokultivatorom (kategorija M), kao i u slučaju izdavanja vozačke dozvole za upravljanje traktorom i radnom mašinom i motokultivatorom, vozačka dozvola će se izdati i bez prilaganja dokaza.

Strani državljani - uslovi za upravljanje vozilom u Srbiji

Stranac koji privremeno boravi u Republici Srbiji, na osnovu važeće putne isprave, strane lične karte ili vize ili državljanin Republike Srbije koji boravi ili prebiva u inostranstvu pa privremeno dođe u Republiku Srbiju, može upravljati vozilom na osnovu strane vozačke dozvole, odnosno međunarodne vozačke dozvole u vreme njenog važenja. Lice je dužno da poseduje dokaz o dužini boravka u kontinuitetu na teritoriji Republike Srbije kada upravlja vozilom u saobraćaju, i da isti pruži na uvid na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Strana vozačka dozvola, odnosno strana međunarodna vozačka dozvola prestaje da važi u saobraćaju na putevima Republike Srbije protekom roka od 12 meseci računajući od dana kada je strancu odobren privremeni boravak u kontinuitetu dužem od šest meseci ili stalno nastanjenje, od dana izdavanja diplomatske lične karte, odnosno od dana ulaska državljanina Republike Srbije koji privremeno ili stalno boravi u inostranstvu na teritoriju Republike Srbije.

Strancu kome je odobren boravak od najmanje šest meseci ili kome je izdata dozvola za stalno nastanjenje, osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, kao i državljaninu Republike Srbije koji se vrati iz inostranstva, odnosno dođe u Republiku Srbiju da u njoj stalno boravi će se izdati srpska vozačka dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu strane vozačke dozvole (osim privremenih, probnih i sličnih vozačkih dozvola) kojoj nije istekao rok važenja. Od osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, pod uslovima reciprociteta, neće se zahtevati dokaz.

Srpska vozačka dozvola ne može se izdati na osnovu međunarodne vozačke dozvole. Na osnovu strane vozačke dozvole iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se izdati srpska vozačka dozvola samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole

Vozačku dozvolu, odnosno, u propisanim slučajevima, probnu vozačku dozvol može dobiti lice koje je navršilo:

1)   15 godina za kategoriju M,
2)   16 godina za kategoriju F,
3)   16 godina za kategorije AM i A1,
3a) 17 godina za kategoriju B,
4)   18 godina za kategoriju A2,
5)   18 godina za kategorije B1,
6)   18 godina za kategorije C1 i C1E,
7)   21 godinu za kategorije BE, C, CE, D1, D1E,
8)   24 godine za kategorije D i DE,
9)   24 godine za kategoriju A, osim za lica koja vozačku dozvolu za kategoriju A2 poseduju najmanje dve godine.

Učenik srednje škole koji se obrazuje za obrazovni profil vozač motornih vozila mora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i SE.
Vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vozila vatrogasne službe i vozila za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.
Vozačku dozvolu za kategorije BE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.
Vozačku dozvolu za kategorije C1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C1.
Vozačku dozvolu za kategoriju CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C.
Vozačku dozvolu za kategoriju D1E mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije D1.
Vozačku dozvolu za kategoriju DE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije D.
Vozačku dozvolu za kategorije C i C1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije B.
Vozačku dozvolu za kategoriju D mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C najmanje dve godine.
Vozačku dozvolu za kategoriju D1 mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategorije C1 najmanje dve godine.

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

1) dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,

2) do navršene 21. godine života – licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija, izdaće mu se vozačka dozvola.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

1) upravlja vozilom brzinom većom od:

– na autoputu 110 km/h,

– na motoputu 90 km/h,

– na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,

2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

5) upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije V u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Izdavanje vozačke dozvole

Vozačku dozvolu i probnu vozačku dozvolu, izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje dozvola ima prebivalište, a licu koje zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca, kao i strancu kome je odobren privremen boravak od najmanje šest meseci*, može izdati nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice ima boravište.

Niko ne može u isto vreme koristiti dve ili više vozačkih dozvola izdatih od strane dve države. Ukoliko vozač poseduje važeću srpsku vozačku dozvolu i inostranu vozačku dozvolu koja nije izdata po osnovu zamene za srpsku vozačku dozvolu, dužan je da koristi srpsku vozačku dozvolu kada upravlja vozilom u saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

Vozač ne sme koristiti obrazac vozačke dozvole čiji je nestanak prijavio nadležnom organu.

Ministar unutrašnjih poslova, u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, bliže će propisati postupak izdavanja, izgled, sadržinu, karakteristike obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i način vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te dozvole.

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište, odnosno boravište obavezan je da se, u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, odnosno boravišta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, odnosno boravište, radi upisa u evidenciju vozača.

Kada upravlja motornim vozilom, odnosno skupom vozila vozač mora imati kod sebe vozačku, odnosno probnu dozvolu i dužan je da, na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.

Kada upravlja turističkim vozom, odnosno tramvajem, vozač mora imati kod sebe posebnu dozvolu za upravljanje turističkim vozom, odnosno tramvajem i dužan je da na zahtev ovlašćenog lica, dozvolu da na uvid.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina života – na rok važenja do najviše pet godina, prema nalazu i mišljenju datom u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti. Vozačka dozvola kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 i D1E izdaje se na rok od pet godina.

Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65. godine života.

Vozačka dozvola se može izdati na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Lica kojima je po lekarskom nalazu i mišljenju vozačka dozvola izdata na kraći rok od propisanog, kao i lica starija od 65 godina, prilažu i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Vozaču kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom izdaće se na njegov zahtev međunarodna vozačka dozvola.

Međunarodna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji

Međunarodna vozačka dozvola izdata u Republici Srbiji ne sme se koristiti za upravljanje motornim vozilima na teritoriji Republike Srbije.

Međunarodnu vozačku dozvolu izdaje pravno lice kome je to povereno na osnovu posebnog zakona.

Više informacija o vozačkoj dozvoli možete naći na linkovima u nastavku:

  • Spisak pravnih lica koja su dobila dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače ( možete naći na sajtu MUP-a)


Povezani dokumenti:

Pravilnik o vozačkim dozvolama ("Službeni glasnik Republike Srbije ", br.73/10)

Iznosi naknada za izradu i izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole

Računi MUP-a ( područne policijske uprave) sa pozivima na broj

Iznosi tarife republičkih administrativnih taksi za vozačke dozvole

INFO I POMOĆ: 1987