Pravilnik o članstvu - Opšti uslovi članstva

PRAVILNIK  O OSTVARIVANJU ČLANSTVA I ČLANSKIH POGODNOSTI AMSS
 

Član 1.

Ovim Pravilnikom o ostvarivanju članstva i članskih pogodnosti AMSS (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se odnosi između Auto-moto saveza Srbije, Beograd, Ruzveltova 18 (u daljem tekstu: AMSS) kao garanta i organizatora pogodnosti iz Članskih paketa, s jedne strane, i Članova AMSS (u daljem tekstu: Član), s druge strane.


Član 2.

Na sve međusobne odnose AMSS i Člana, koji nisu uređeni ovim Pravilnikom ili Statutom AMSS, primenjuju se odgovarajući važeći propisi Republike Srbije.

 

Učlanjivanje

Član 3.


Član AMSS može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije, sa stalnim prebivalištem u RS i strani državljanin sa privremenim boravkom u RS. Pogodnosti iz Članskih paketa, odnosno prava po osnovu članstva, Član može da koristi isključivo za unapred definisano motorno vozilo registrovano u RS.

Pravo na korišćenje članskih pogodnosti za definisano vozilo pripada isključivo Članu.

Zaposleni u pravnom licu učlanjuje se u AMSS uz ovlašćenje pravnog lica-korisnika vozila kojim su definisana službena vozila  na koje se odnose članske pogodnosti.

Član koji ima više vozila, ima mogućnost da u odnosu na svako vozilo ostvari članske pogodnosti ukoliko poseduje  jednu Člansku karticu, a članske pakete za svako pojedinačno vozilo.

Više članova može koristiti članske pogodnosti za isto vozilo, ukoliko svaki od njih poseduje Člansku karticu sa članskim paketom za to vozilo.

Član AMSS ostvaruje članska prava i pogodnosti iz članskog paketa uplatom godišnje članarine za određeni članski paket pogodnosti u skladu sa ovim Pravilnikom i stiče svojstvo Aktivnog člana u skladu sa Statutom AMSS. Članska prava i pogodnosti Aktivni Član može koristiti u vremenskom periodu na koji se odnosi uplaćena članarina.
 

Član 4.


Učlanjivanje se vrši neposredno (lično) na prodajnim mestima i posredno, elektronskim putem (internet, mobilna telefonija i sl.).

Lično (neposredno) učlanjivanje se obavlja u Sekcijama AMSS i kod lica sa kojima AMSS zaključi odgovarajući ugovor. Svojstvo člana kod ličnog učlanjivanja se stiče u trenutku kada članu bude izdata i uručena članska kartica. Prilikom ličnog učlanjivanja Član potpisuje pristupnicu u koju se unose lični podaci o Članu  i podaci o vozilu. Potpisivanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine smatra se podnošenjem zahteva za učlanjivanje, kao i davanje saglasnosti Člana da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Pravilnika i Statuta AMSS koji je objavljen na internet stranici AMSS www.amss.org.rs.

Posredno učlanjivanje se obavlja elektronskim putem (internet, mobilna telefonija i sl.). Prilikom posrednog učlanjivanja Član u skladu sa Uputstvom za aktivaciju šalje AMSS-u potrebne lične podatke i podatke o vozilu. Uputstvo za aktivaciju je sastavni deo članskih dokumenata. Dostavljanje u predviđenom obliku navedenih podataka AMSS-u, smatra se podnošenjem zahteva za učlanjivanje, kao i davanje saglasnosti Člana da je upoznat i da prihvata odredbe ovog Pravilnika i Statuta AMSS.

Svojstvo člana kod posrednog učlanjivanja se stiče uspešnim aktiviranjem članstva, članskog paketa, i to u trenutku kada član primi potvrdu od AMSS da je aktivacija uspešno izvršena.
 

Član 5.


AMSS zadržava pravo da u skladu sa Zakonom o udruženjima, Statutom i ovim Pravilnikom odbije zahtev za učlanjivanje u sledećim slučajevima :

a)    Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice ispod 14 godina starosti.
b)    Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice sa navršenih 14 godina uz koji zahtev nije priložena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.
c)    Ukoliko su podaci o Članu ili vozilu netačni.
d)    Iz  razloga predviđenih Zakonom, Statutom AMSS, ovim Pravilnikom ili iz drugih opravdanih razloga.

U slučaju da AMSS odbije zahtev za učlanjivanje o tome će obavestiti podnosioca zahteva, te će izvršiti povraćaj iznosa uplaćene članarine.

 

Članska kartica i članski paketi

Član 6.


Prilikom učlanjivanja Član dobija člansku karticu i članski materijal, uz obavezu da prethodno uplati godišnju članarinu za odabrani članski paket pogodnosti.

Članska kartica AMSS je sa rokom važenja 3 godine i u tom periodu, član dobija samo karticu članskog paketa za koju je uplatio godišnju članarinu, kao i drugi članski materijal.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava, AMSS će članu izdati novu Člansku karticu sa istim rokom važenja, ukoliko Član ne otkaže koriščenje kartice 30 dana pre isteka.
 

Član 7.


Članska kartica AMSS je ujedno i platna karticа Banke, sa kojom AMSS ima zaključen ugovor. Plaćanjem ovom karticom Član ostvaruje popuste za robu i usluge iz programa AMSS “Plati i uštedi”, na način da se Članu refundira novčani iznos u visini ostvarenog popusta, na tekući račun ove kartice. Platna kartica je debitna i to Pre paid i koristi se do iznosa raspoloživih sredstava, koja su uplaćena na tekući račun kartice.

Uslovi korišćenja platne funkcije članske kartice i način ostvarivanja popusta bliže se definišu Uslovima korišćenja platne funkcije članske kartice AMSS sa poslovnom bankom, koja čini sastavni deo članskih dokumenata.
 

Član 8.


Vrste članskih paketa i obim članskih pogodnosti koje Član ostvaruje uplatom godišnje članarine se nalaze u prilogu ovog Pravilnika, kao Prilog 1- Članski paketi AMSS.
 

Član 9.


Član podnošenjem zahteva za učlanjivanje (na način opisan  u članu 4., potpisivanjem pristupnice ili dostavljanjem elektronskim putem ličnih podataka  i podataka o vozilu), daje pristanak AMSS-u da može, isključivo za potrebe svoje evidencije i pružanja članskih pogodnosti, da koristi njegove lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


Član 10.


Član je saglasan da njegovi razgovori sa Operativnim centrom AMSS mogu biti snimljeni, isključivo radi internog praćenja komunikacije zaposlenih sa Članovima, a u cilju poboljšanja usluga AMSS.
 

Član 11.


Član se obavezuje da o promeni podataka iz pristupnice obavesti Službu članstva AMSS u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promene (elektronskom poštom, pismom ili ličnim dolaskom na mesto učlanjivanja). Podaci koji se mogu menjati su lični podaci člana (adresa prebivališta, telefon i mail) i registraciona oznaka već definisanog vozila.

Trajanje članstva i članskih paketa

 

Član 12.


Članstvo u AMSS je trajno i može biti aktivno i pasivno u skladu sa Statutom AMSS.

Uplatom godišnje članarine za određenu vrstu Članskog paketa, Član AMSS stiče pravo na korišćenje odgovarajućih pogodnosti, kao aktivan član.

Članski paket važi 365 dana od trenutka njegovog aktiviranja-članska godina, a nakon uplate godišnje članarinе (u evidenciju AMSS se unosi isti datum naredne godine, kao datum do kada važi Članski paket).

Godišnja članarina se plaća unapred. Nakon isteka članske godine, AMSS nema obavezu realizacije zahtevanih članskih-tehničkih pogodnosti, ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sledeću člansku godinu.

Član može da uplati godišnju članarinu i pre isteka tekuće članske godine, s tim da mu rok važenja nove članske godine počinje teći istekom tekuće.
 
Član koji ima važeće pogodnosti iz članskog paketa manjeg obima, može uplatiti godišnju članarinu za članski paket većeg obima, koja će važiti narednih godinu dana od dana uplate članarine, s tim da mu tog dana prestaje pravo korišćenja pogodnosti iz dotadašnjeg članskog paketa.

Novi članovi uplatom članarine mogu da koriste tehničke pogodnosti (popravke na putu, šlep vozila, prevoz i smeštaj) iz članskih paketa, po isteku 5 dana nakon uplate odnosno aktivacije članskog paketa (tj. od 6. dana), a ostale pogodnosti odmah.

Starim Članom se smatra Član koji je uplatio članarinu najkasnije 30 dana od isteka prethodne, i time stiče pravo na korišćenje članskih pogodnosti od momenta uplate članarine.


Član 13.

Članstvo prestaje shodno odredbama Statuta AMSS i u tom slučaju AMSS nema obavezu vraćanja uplaćenog iznosa godišnje članarine.
 

Član 14.

Istekom važenja godišnje članarine, prestaje i obaveza AMSS da Članu pruža tehničke pogodnosti iz odabranog članskog paketa (popravke na putu, šlep vozila, prevoz i smeštaj), a njegova prava, kao aktivnog člana udruženja AMSS, miruju do momenta uplate nove godišnje članarine.

Član ne može da obnovi isti članski paket pre isteka tekuće članske godine.

Član ima status pasivnog člana nakon isteka godišnje članarine, a do uplate nove godišnje članarine ima pravo samo na Programe ušteda i besplatne pogodnosti uz važeću člansku-platnu karticu AMSS.

 

Podaci o Članu

Član 15.


AMSS će prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke o svojim Članovima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom. Ovi podaci su poslovna tajna i AMSS će ih koristiti isključivo za svoje potrebe, a u cilju ostvarivanja članskih prava i pogodnosti za Člana.
 

Član 16.


Član je sagalasаn da ga AMSS može obavestiti poštom, SMS porukom, elektronskom poštom ili pozivom, da mu članski paket ističe i predložiti mu da ga obnovi, kao i da ga može obavestiti o novim proizvodima, uslugama ili članskim popustima kod partnera AMSS.

 

Član 17.


Član u svako doba može da povuče, u celosti ili delimično, saglasnost iz prethodnog člana Pravilnika. Ako ova saglasnost nije zvanično povučena, Član je saglasan da je ona i dalje na snazi.  


Definicija vozila za koje važe tehničke pogodnosti

 

Član 18.

Vozila za koja se garantuju tehničke pogodnosti su isključivo putnički automobili i laka dostavna vozila, čija ukupna masa vozila i tereta ne prelazi 2,5 tone. Od pružanja ove pogodnosti izuzeti su kamioni i kombi vozila. Za vozila čija ukupna masa vozila i tereta zajedno prelazi 2,5 tone garantuju se sve tehničke pogodnosti osim šlepa vozila.


Korišćenje Članskih pogodnosti

 

Član 19.


Član može da ostvari tehničke pogodnosti izabranog Članskog paketa isključivo ukoliko se nalazi u vozilu koje je naveo prilikom podnošenja zahteva za pristup članstvu, tako što prethodno pozove Operativni centar AMSS na broj telefona 1987 ili iz inostranstva na broj (+381 11) 333 12 00,  koji su na raspolaganju 24 sata dnevno, ili se prijavi putem mobilne aplikacije AMSS.

Prilikom pozivanja Operativnog centra AMSS radi pružanja tehničkih pogodnosti, Član je obavezan da dostavi operateru potrebne podatke i to: članski broj, ime i prezime, marku i tip vozila u kvaru, registarsku oznaku vozila, što precizniji opis lokacije na kojoj se vozilo nalazi, opis kvara ili opis udesa u slučaju saobraćajne nezgode, kao i druge podatke koje operater Operativnog centra AMSS zatraži, radi efikasnijeg pružanja pomoći.

Operativni centar AMSS će nakon provere podataka koje je Član dostavio, organizovati pomoć na putu na najbolji i najefikasniji način, obavestivši Člana za koje vreme će mu usluga biti pružena.

Prilikom pružanja usluge Član mora da se identifikuje pokazivanjem ličnog dokumenta, koji potvrđuje njegov identitet. Vozač službenog vozila se identifikuje pokazivanjem ovlašćenja, overenim od strane pravnog lica,  da može da upravlja vozilom za koje traži pogodnosti.

Ako je kvar vozila takav da se ne može otkloniti na licu mesta, vozilo će biti preveženo do najbližeg servisa, po proceni AMSS. Ako se kvar desio na mestu gde postoji više servisa Član može odabrati u koji servis želi prevesti vozilo. Ukoliko se vozilo ne može popraviti u servisu u toku radnog dana, Član može odabrati gde će vozilo biti šlepovano, pri čemu snosi trošak dodatnih kilometara šlepa, preko besplatne kilometraže iz odabranog članskog paketa.

Pogodnost besplatnog šlepa vozila u slučaju saobraćajne nezgode Član ostvaruje pod uslovom da vozaču šlepa da na uvid dokument koji dokazuje da je došlo do saobraćajne nezgode, radi fotografisanja i dostavljanja AMSS-u. Ovaj dokument je: Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi; zapisnik ili službena beleška saobraćajne policije o izvršenom uviđaju.

Pogodnost smeštaja u slučaju saobraćajne nezgode član može ostvariti ukoliko je oštećeno vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila, uz uslov da je zatražena istog dana kada je tražena pogodnost šlepa vozila u slučaju saobraćajne nezgode.

Pogodnost javnog prevoza za nastavak putovanja ili povratak do mesta prebivališta, Član može ostavriti ukoliko je zatražena istog dana kada je tražena pogodnost šlepa vozila.

Član snosi troškove usluga koje prevazilaze obim besplatnih pogodnosti odabranog članskog paketa.

 


Član 20.


Izabrani članski paket i pogodnosti se registruje u jedinstvenoj Članskoj evidenciji AMSS (istorija Člana), a iskorišćenost pojedinih tehničkih pogodnosti se evidentira u bazi podataka Operativnog centra AMSS, odmah nakon pružanja usluge.


Podnošenje prigovora

 

Član 21.


Član može pisanim putem podneti prigovor na ostvarivanje članskih pogodnosti i kvalitet pruženih usluga (u daljem tekstu: Prigovor) na adresu AMSS, ul. Ruzveltova br.18 u Beogradu ili na mail [email protected] . Prigovor mora biti obrazložen činjenicama i potkrepljen dokazima.

 

Član 22.

Rok za podnošenje Prigovora Službi članstva AMSS je 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge na koju se Prigovor odnosi.
 


Član 23.


Služba članstva AMSS sprovodi postupak ispitivanja opravdanosti Prigovora i obavezna je da u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora, Članu dostavi pisani odgovor na poštansku ili mail adresu navedenu u evidencionom listu/pristupnici.Član 24.


Ukoliko Član nije zadovoljan odgovorom Službe članstva, ima pravo da u pisanom obliku pritužbu uputi Generalnom sekretaru AMSS. Rok za dostavu pritužbe je 15 (petnaest) dana od prijema odgovora Službe članstva AMSS.  Rešavanje sporova


Član 25.


Spor koji proistekne iz tumačenja, primene ili izvršenja ovog Pravilnika, AMSS i Član će rešavati mirnim putem.

 

Član  26.


U slučaju da se spor ne reši mirnim putem, ugovara se nadležnost suda u Beogradu, Republika Srbija.Završne odredbe

 

Član 27.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na internet stranici AMSS.Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve članove AMSS.U Beogradu, dana 28.12.2017.godine

UPRAVNI ODBOR AMSS
                                    PRAVILNIK O OSTVARIVANJU ČLANSTVA I ČLANSKIH POGODNOSTI AMSS

PRILOG 1  - Članski paketi AMSS

AMSS ima dva članska paketa:
1.    Osnovni članski paket
2.    Prošireni- Super članski paket

Uplatom godišnje članarine za određeni članski paket Član ostvaruje određene tehničke pogodnosti  iz članstva i to:

1. OSNOVNI ČLANSKI PAKET
Osnovni članski paket obuhvata tehničke pogodnosti za Srbiju i program ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi.

Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije:

•    Šlep vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, do 40 km prelaska vozila za šlep*  jednom u toku članske godine;

•    Popravka vozila na putu, do 40 km prelaska vozila za pomoć i do jednog časa rada automehaničara ** jednom u toku članske godine;

•    Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%, preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila


     
Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

•    Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

•    Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

•    Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

  • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
  • Provera tehničke ispravnosti vozila dva puta godišnje (leto/zima) u okviru akcije AMSS ”Ispravno vozilo- bezbedno vozilo”
  • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima.


2. PROŠIRENI - SUPER ČLANSKI PAKET

Prošireni - Super članski paket obuhvata pogodnosti za Srbiju i Evropu.

Tehničke pogodnosti za teritoriju Srbije obuhvataju pogodnosti iz osnovnog članskog paketa proširene za dodatne pogodnosti:

Šlep vozila u kvaru,  do dva slučaja (jedan slučaj iz osnovnog članskog  paketa, plus jedan slučaj iz proširenog), do 140 km prelaska vozila za šlep* u oba slučaja, u toku članske godine;

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode***, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;

Popravka vozila na putu do 40 km prelaska vozila za pomoć i do jednog časa rada automehaničara** po slučaju, a najviše do četiri slučaja u toku članske godine  (uz mogućnost sabiranja slučajeva i kilometraže, do 160km i  do 4 časa rada);

Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana u objektu do 3 zvezdice, do najviše 3 dana, u slučaju saobraćajne nezgode ( uz dostavljanje računa za smeštaj), kada je vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila po osnovu saobraćajne nezgode), jednom u toku članske godine;

Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode, jednom u toku Članske godine.

Popust na šlep vozila u Srbiji od 20%, preko iskorišćenog besplatnog šlepa vozila


Tehničke pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

Šlep vozila u slučaju saobraćajne nezgode***, bez ograničenja u kilometraži, do adrese prebivališta ili u željeni servis, jednom u toku članske godine;

Popravka vozila na putu** i/ili šlep vozila do najbližeg servisa ukoliko manji kvar ne može biti otklonjen na putu, jedan slučaj u toku članske godine. Troškove popravke vozila u servisu i nabavku rezervnih delova snosi Član;

Smeštaj - Priznavanje troškova smeštaja Člana do 200 EUR ( uz dostavljanje računa za smeštaj), u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila (isključuje šlep vozila po osnovu saobraćajne nezgode),  jednom u toku članske godine.

Javni prevoz - Priznavanje troškova prevoza Člana vozom ili autobusom radi nastavka putovanja ili povratka u mesto prebivališta (uz dostavljanje vozne ili autobuske karte) u slučaju saobraćajne nezgode, jednom u toku članske godine.
Programi ušteda i besplatne pogodnosti uz člansku-platnu karticu AMSS u Srbiji i Evropi:

Popusti u Srbiji, u AMSS programu “Plati i uštedi“ (servisi, delovi, hoteli, rent-a-car...), koji se ostvaruju plaćanjem AMSS članskom karticom. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amsspopusti.rs)

Popusti u Evropi, u međunarodnom programu “Show your Card” (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-car...), koji se ostvaruju pokazivanjem AMSS članske kartice. Sve detalje pogledati na internet stranci AMSS (www.amss.org.rs)

Besplatne pogodnosti u mreži AMSS:

  • Organizacija tehničke pomoći na putu o trošku Člana
  • Provera tehničke ispravnosti vozila dva puta godišnje (leto/zima) u okviru akcije AMSS ”Ispravno vozilo- bezbedno vozilo”
  • Neograničen broj saveta i informacija o putevima i vozilima.

 

Napomene:

* Broj kilometara za šlep vozila se računa od mesta utovara vozila člana do mesta istovara i povratak do mesta utovara
** Pod terminom „Popravka vozila na putu“ ovim Pravilnikom podrazumeva se otklanjanje manjeg kvara za koji se ne zahteva rad u servisu, „kanal“ i specijalni alati - obuhvata zamenu delova koje Član poseduje u vozilu (guma, osigurači, sijalice i sl.) ili dopuna akumulatora-startovanje motora. Broj kilometara za popravku na putu se  računa od mesta polaska vozila za pomoć na putu do vozila člana i povratak na mesto polaska.
***Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu, u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povređeno ili je nastala materijalna šteta ( član 7. tačka 82. ZOBS)


UPRAVNI ODBOR AMSS

INFO I POMOĆ: 1987