Sve za vozače - Obuka vozača - Obuka vozača - Prava i obaveze kandidata za vozače

Prava i obaveze kandidata za vozače

Vlada određuje najnižu i najvišu cenu teorijske i praktične obuke, na predlog ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za trgovinu.
Pravno lice ne može odrediti nižu ili višu cenu obuke od cene propisane zakonom.
U ukupnu cenu teorijske i praktične obuke uključeno je i izdavanje svih potvrda u vezi sa navedenim obukama i stručna literatura.
Pravno lice i kandidat za vozača obavezno, pre početka obuke, sklapaju ugovor o uslovima pod kojima će se obaviti obuka, čije odredbe moraju biti u skladu sa ovim zakonom.
Ovim ugovorom se mora posebno utvrditi da je kandidat za vozača upoznat da će se tokom teorijskog ispita vršiti audio-video snimanje, kao i propisati međusobni odnosi u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu. Kada je kandidat maloletan, ugovor sa pravnim licem sklapa jedan od roditelja ili staratelj.
Pravno lice ne može početi obuku kandidata za vozača pre nego što bude sklopljen ugovor.
Pravno lice, na zahtev kandidata, izdaje potvrde o završenoj teorijskoj i praktičnoj obuci i potvrde o broju sati teorijske i praktične obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja u tom pravnom licu.
Potvrde se moraju izdati nakon završene teorijske i praktične obuke, odnosno u slučaju prekida navedenih obuka, u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

O polaganju vozačkog ispita ispitna komisija sačinjava zapisnik koji se izdaje kandidatu na njegov zahtev. Saobraćajni uslovi za održavanje praktičnog  ispita

Naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita mora ispunjavati propisane uslove koji omogućavaju da ispitna komisija može da utvrdi da li kandidat ima potrebno znanje i veštinu za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu odgovarajuće kategorije vozila.
Rešenje o ispunjenosti uslova donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova na predlog organa jedinice lokalne samouprave.
Evidenciju o mestima koja ispunjavaju propisane uslove vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

INFO I POMOĆ: 1987